Zásady ochrany osobních údajů

BitiCodes dodržuje všechny příslušné právní předpisy o ochraně soukromí a údajů a klade maximální důraz na právo uživatele na soukromí při používání našich webových stránek.

Současné Zásady ochrany osobních údajů nastiňují metody, pomocí kterých webová stránka BitiCodes (označovaná také jako Správce údajů) shromažďuje, zpracovává, ukládá, odstraňuje nebo využívá osobní údaje uživatelů stránek. Tyto funkce vykonáváme v rozsahu, v jakém to vyžaduje řádné fungování našich webových stránek a služeb, v souladu se všemi právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů, které se vztahují na naši firmu.

Pokud si nejste jisti standardní terminologií zákonů o ochraně osobních údajů, podívejte se na poslední část těchto Zásad ochrany osobních údajů, která obsahuje glosář termínů použitých v tomto dokumentu.

Bear in mind that we might change this Privacy Policy over time, sometimes without notifying you in advance. The site user must always be aware of BitiCodes’s current Privacy Policy, Privacy Policy, and cookie policy.

Pokud máte dotazy týkající se ochrany osobních údajů a našeho nakládání s vašimi osobními údaji, sdělte nám je prostřednictvím kontaktního formuláře.

1. Osobní údaje

Osobní údaje jsou souhrnným pojmem, který zahrnuje veškeré informace o uživateli, které lze osobně identifikovat. V nejzákladnějším smyslu zahrnuje jméno, e-mailovou adresu a telefonní číslo. Může zahrnovat i další údaje, jako je vaše fyzická adresa, číslo a další informace ve vašem národním dokladu totožnosti, pokud jste poskytli jeho kopii, veškeré fotografie nebo video a audio nahrávky, na kterých lze identifikovat vaši podobu nebo hlas, a podobně.

1.1 Jak BitiCodes shromažďuje osobní údaje?

Při interakci s našimi webovými stránkami s námi můžete sdílet některé své osobní údaje. Ve většině případů jste si tohoto procesu vědomi, ale někdy to může být méně zřejmé, jako v případě souborů cookie.

Jako příklad uvádíme hlavní způsoby, kterými nám vy, uživatelé, poskytujete přístup ke svým osobním údajům.

1.2 Proč správce údajů potřebuje přístup k vašim osobním údajům?

Pro účely tohoto dokumentu je za správce údajů považována webová stránka BitiCodes, protože vlastníme a provozujeme webovou stránku, na které sdílíte své údaje.

Některé vaše osobní údaje potřebujeme shromažďovat, abychom vám mohli poskytovat naše služby. BitiCodes při shromažďování a zpracování osobních údajů uživatelů dodržuje všechny příslušné právní předpisy o ochraně osobních údajů (mimo jiné včetně GDPR). Nepožadujeme, abyste o sobě poskytovali více údajů, než je nezbytné pro plnění našich služeb.

Existuje několik důvodů, proč můžeme potřebovat přístup k vašim osobním údajům. Jedná se o tyto důvody:

Své osobní údaje můžete s výslovným souhlasem poskytnout i v dalších případech, které nejsou zahrnuty ve výše uvedených kategoriích.

1.3 Jak BitiCodes používá vaše osobní údaje?

Než vysvětlíme, jak používáme osobní údaje, které od našich uživatelů shromažďujeme, musíme vysvětlit, že BitiCodes žádné z těchto informací neukládá. Vaše osobní údaje pouze předáváme našim zprostředkovatelským partnerům, kteří jsou pak zodpovědní za jejich zpracování a uložení ve svých databázích.

Jakmile vás BitiCodes spojí s makléřskou společností, makléř vás kontaktuje prostřednictvím jednoho ze svých zástupců a představí se vám. Poté budete moci se zprostředkovatelem přímo komunikovat, ptát se ho na nakládání s vašimi osobními údaji, a dokonce ho požádat o jejich vymazání.

Pokud jde o použití vašich osobních údajů společností BitiCodes, využíváme je následujícími způsoby:

1.3.1 Poskytování služeb

Vaše údaje potřebujeme zpracovávat, abychom vám mohli poskytovat některé z našich služeb. Například když si chcete otevřít účet, musíte nám sdělit některé osobní údaje. Stejně tak pokud nám pošlete dotaz prostřednictvím formuláře Kontaktujte nás, potřebujeme vaše kontaktní údaje, aby se k vám naše odpověď dostala.

1.3.2 Propagace speciálních nabídek

Pokud jste s tím souhlasili, máme vaše svolení zpracovávat vaše osobní údaje, abychom vás informovali o našich nejnovějších speciálních nabídkách a exkluzivních akcích, které pro vás mohou být výhodné.

1.3.3 Vylepšování BitiCodes

Vaše osobní údaje můžeme také použít ke studiu výkonu obsahu našich webových stránek a k vývoji nápadů na zlepšení služeb BitiCodes pro naše zákazníky. V tomto případě je použití vašich údajů jako zpětné vazby považováno za oprávněný zájem.

1.4 Soubory cookie

Soubory cookie jsou důležitým prvkem všech webových stránek. Pomáhají online firmám, jako jsme my, poskytovat uživatelům bezproblémové a přizpůsobené služby. Umožňují také některé funkce webových stránek a poskytují vývojářům cenné údaje o výkonu.

Soubory cookie jsou v podstatě jen kousek textu, který je pro každého uživatele jedinečný. Při první návštěvě našich webových stránek jsou generovány naším serverem a odeslány do vašeho zařízení, aby označily jako ’vy’. Poté, když se na naše stránky vrátíte později, náš server vás snadno rozpozná.

1.4.1 Jak soubory cookie používáme?

Soubory cookie představují spolehlivý a nerušivý způsob, jak vývojáři mohou zjistit, jak naše webové stránky fungují. Mohou nám například říci, zda se našim uživatelům líbí určitý typ obsahu a zda přeskakují jiné aspekty našich stránek. A co je důležité, mohou také ukázat, zda návštěvníci webu narážejí na nějaké technické problémy, o kterých bychom jinak nevěděli.

1.4.2 Jaké typy souborů cookie používáme?

Webové stránky BitiCodes obecně používají tři druhy souborů cookie:

1.5 Jak ukládáme vaše osobní údaje?

BitiCodes sám nepotřebuje vaše osobní údaje k ničemu jinému než k poskytování služeb, které od nás požadujete, například k registraci účtu. Používáme osobní údaje, které jsou nezbytné pro splnění naší smlouvy s vámi, a následně je neukládáme.

Místo toho vaše osobní údaje předáváme našim partnerům, tj. makléřským společnostem, které vám mohou poskytovat finanční služby. Od tohoto okamžiku jsou tyto třetí strany odpovědné za zpracování a uchovávání vašich osobních údajů. Můžete s nimi komunikovat přímo a dozvědět se více o tom, jak s vašimi osobními údaji nakládají, nebo je požádat o jejich vymazání ze svých databází.

1.6 Jsou vaše osobní údaje chráněny?

BitiCodes se snaží poskytovat bezpečné a spolehlivé webové stránky. Proto na našich webových stránkách uplatňujeme řadu bezpečnostních opatření, která zajišťují, že jsou vaše osobní údaje v bezpečí. Neumožňujeme žádný neoprávněný přístup k vašim osobním údajům.

Když vám BitiCodes poskytuje služby, někteří naši zaměstnanci mohou přirozeně vidět vaše osobní údaje, aby mohli zpracovat vaši žádost. Ujišťujeme vás, že se jedná pouze o zaměstnance, kteří jsou pro splnění úkolu nezbytní. Všichni naši zaměstnanci jsou navíc vázáni smlouvami o zachování důvěrnosti a jsou ze zákona povinni zachovávat důvěrnost vašich osobních údajů v rozsahu, v jakém to vyžadují zákony o ochraně osobních údajů.

Mějte na paměti, že BitiCodes může být v některých případech ze zákona povinen sdělit některé informace o uživateli. Například pokud je některý z našich uživatelů zapojen do vyšetřování trestného činu, mohou si místní úřady vyžádat naše záznamy o činnosti tohoto uživatele na našich stránkách. Pokud se tak stane v souladu s platnými právními předpisy, BitiCodes bude muset takovým žádostem vyhovět. Před sdílením jakýchkoli vašich osobních údajů si však vždy pečlivě prověříme každou takovou žádost, abychom se ujistili, že je oprávněná.

1.7 S kým vaše osobní údaje sdílíme?

Ačkoli je BitiCodes primárním shromažďovatelem údajů, musíme vaše osobní údaje sdílet s některými dalšími zpracovateli údajů, abychom zajistili hladký provoz našich webových stránek. Přístup k vašim osobním údajům mohou mít například poskytovatelé IT služeb, které využíváme k údržbě těchto webových stránek, nebo zaměstnanci, kteří pomáhají odpovídat na vaše dotazy. Kromě toho můžeme být nuceni sdílet některé vaše osobní údaje i z jiných důvodů, které již byly popsány v této části.

2. Jaká jsou vaše práva?

Všichni uživatelé webových stránek BitiCodes mají soubor práv souvisejících s ochranou osobních údajů, která jsou zaručena GDPR a dalšími platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů. Pokud chcete některá z těchto práv uplatnit nebo se o nich dozvědět více, kontaktujte nás.

(1) Právo na přístup: můžete nás požádat, abychom vám umožnili přístup k vašim osobním údajům, které máme;

(2) Právo na opravu: můžete nás požádat o úpravu některých vašich osobních údajů, pokud se domníváte, že obsahují chyby nebo nepřesnosti;

(3) Právo na výmaz: můžete nás požádat o vymazání vašich osobních údajů z našich záznamů. V takovém případě bychom o vašem přání informovali také všechny ostatní související zpracovatele údajů, aby i oni vymazali veškeré kopie vašich osobních údajů, které mají k dispozici.

(4) Právo na omezení: v některých výjimečných případech můžete požádat, abychom na určitou dobu omezili přístup k vašim osobním údajům. Například pokud jste zahájili spor o ochranu osobních údajů, můžete si přát, aby vaše údaje byly omezeny až do vyřešení sporu.

(5) Právo na přenositelnost: můžete nás požádat, abychom vaše osobní údaje, které máme k dispozici, odeslali na webovou stránku nebo ke zdroji třetí strany, pokud je tento proces upraven v GDPR nebo v jiných právních předpisech o ochraně osobních údajů, které se na něj mohou vztahovat.

(6) Právo na stížnost: můžete podat formální stížnost týkající se shromažďování, zpracování, ukládání, výmazu nebo jiných manipulací s vašimi osobními údaji u orgánu pro ochranu osobních údajů v zemi vašeho bydliště.

Kromě toho máte také nárok na:

V závislosti na zákonech o ochraně osobních údajů ve vaší jurisdikci mohou platit další ustanovení. Pokud máte jakékoli dotazy nebo chcete uplatnit svá práva na ochranu osobních údajů, použijte kontaktní formulář.

3. Slovníček

Pro vaše pohodlí jsme zahrnuli definice některých nejdůležitějších právních termínů používaných v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů: veškeré možné manipulace a operace s vašimi osobními údaji, jako je jejich shromažďování, ukládání, změna, vyhledávání, přesouvání, kopírování, mazání a další.